NOVOSTI

ZAKAZANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA BKS

Redovna godišnja Skupština Beogradskog karate saveza održaće se 29.01.2024. godine (ponedelјak), na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, ul. Blagoja Parovića 156, sa početkom u 12,00 časova.

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje radnih tela Skupštine

1.1. Radno predsedništvo-3 člana

1.2. Verifikaciona komisija-3 člana

1.3. Zapisničar

 1. Izveštaj verifikacione komisije.
 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine BKS održane 26.01.2023.godine.
 3. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora Beogradskog karate saveza za 2023. godinu.
 4. Usvajanje izveštaja o radu Beogradskog karate saveza za 2023.godinu.
 5. Usvajanje finansijskog izveštaja Beogradskog karate saveza za 2023. godinu.
 6. Usvajanje plana rada Beogradskog karate saveza za 2024. godinu.
 7. Usvajanje finansijskog plana Beogradskog karate saveza za 2024. godinu.
 8. Usvajanje izmene Statuta
 9. Odlučivanje po žalbi KK Splinter
 10. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
 11. Pitanja i predlozi pristigli u pisanoj formi

Poziv za Skupštinu

 

About bks